Abonnementsvilkår

Abonnements- vilkår

1. OM BOX IT BUSINESS

1.1 BOX IT BUSINESS er ejet af BDNORDIC APS og har til hensigt at hjælpe virksomheder med at samle og skabe overblik over virksomhedens stamdata, medarbejderforhold, kompetencer, aftaler, effekter, fravær og meget mere.

2. OM PRODUKTET

2.1 BOX IT BUSINESS er et onlinebaseret administrationssoftware (herefter ”Applikationen”), der forefindes som en mulig gratis prøveperiode i 30 dage og/eller en betalt version fra selve oprettelsen.

 

2.2 Efter 30 dages gratis prøveperiode, jf. pkt. 2.1, kan virksomheden vælge at fortsætte og automatisk overgå til et betalende abonnement jf. disse betingelser. Ved opsigelse efter prøveperioden udløb vil BOX IT BUSINESS opbevare virksomhedens indtastede data i 14 dage, hvorefter alt slettes.

 

2.3 Ved oprettelse af en virksomhedsprofil i BOX IT BUSINESS får første bruger automatisk tildelt kontoadministratorrettigheder. Herefter vil der i systemet være mulighed for at tilkøbe flere brugere. Kontoadministrator har fuld adgang til at oprette flere virksomheder under samme profil og til at tildele roller til brugerne af alle disse virksomheder. Ændring af kontoadministratorrettigheder kan ændres efterfølgende i Applikationen.

 

2.4 En Bruger defineres som en profil, der har adgang til systemet. En bruger kan tildeles forskellige roller:

 

-Kontoadmin
-Administrator
-Afdelingsleder
-Ekstern konsulent
-Medarbejder

 

Rollen afgør, hvilke data og hvilken funktionalitet, profilen har adgang til. Læs mere om roller her.

3. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

3.1 Ved at indgå en aftale med BOX IT BUSINESS om brugen af Applikationen – enten som gratis eller betalt version – accepterer Kunden betingelser og vilkårene i denne aftale.

4. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

4.1 Abonnementet træder i kraft ved oprettelse af en virksomhedsprofil og løber indtil det opsiges, jf. pkt. 6. ”Opsigelse”.

4.2 Første faktureringsperiode løber fra oprettelsesdatoen af virksomhedsprofilen til udgangen af samme måned. Herefter faktureres Applikationens abonnement månedsvis. BOX IT BUSINESS opgør antallet af oprettede brugere og medarbejdere den første kalenderdag i den efterfølgende måned og beløbet bliver trukket samme dag.

4.3 Ved oprettelse af en virksomhedsprofil er der altid en gratis prøveperiode på 30 dage.

5. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 De til enhver tid gældende priser for BOX IT BUSINESS kan findes på hjemmesiden https://boxitbusiness.dk/priser/. Når du opretter en profil i BOX IT BUSINESS, opkræves der automatisk betaling for det abonnement, du har valgt, samt antal brugere og registrerede medarbejdere i Applikationen, jf. pkt 4.2. Prisændringer adviseres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal via oplyst e-mail. Dette gælder ligeledes i forbindelse med ændringer af sammensætning og indhold af abonnementstyper.

 

5.2 Priserne gælder altid pr. Applikation inkl. administrator og bruger samt ekstra brugere og medarbejdere i Applikationen, hvad enten brugeren og medarbejderen er aktiv eller ikke-aktiv, idet en ikke-aktiv bruger eller medarbejder forsat defineres som en registreret medarbejder bagudrettet.

5.3 Betales abonnementet ikke rettidigt (kortet er lukket eller spærret) lukkes adgangen til Applikationen ved udløbet af den kommende måned. Betales abonnementet efterfølgende, genåbnes adgangen til Applikationen ved henvendelse til BOX IT BUSINESS support mod et administrationsgebyr. Hvis virksomheden ønsker at angive et andet kreditkort, eller hvis der er sket en ændring i virksomhedens kreditkortstatus, skal du ændre dine oplysninger online i betalingsområdet i BOX IT BUSINESS Applikationen.

5.4 Kunden accepterer, at fakturaer og/eller remindere sendes pr. e-mail til den af Kunden oplyste e-mail ved oprettelse af virksomhedsprofilen. Kunden accepterer ligeledes, at alle fakturer kan tilgås i Applikation.

6. OPSIGELSE

6.1 Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnementet. Opsigelsesvarslet er løbende måned + 1 måned.

 

6.2 Opsigelse af abonnementet sker via BOX IT BUSINESS Applikationen. BOX IT BUSINESS skal bekræfte opsigelsen af abonnementet ved e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse.

7. KUNDENS DATA

7.1 BOX IT BUSINESS og Kunden er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Applikationen. 

 

7.2 BOX IT BUSINESS sletter Kundens data 3 måneder efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil. BOX IT BUSINESS har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

 

7.3 BOX IT BUSINESS kan i særlige tilfælde, hvor det efter BOX IT BUSINESS’ vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende. Dette afregnes efter medgået tid og jf. timepris.

 

7.4 BOX IT BUSINESS kan – hvis det ønskes – hjælpe kunden med at eksportere dennes data mod et aftalt honorar.

8. DRIFTSSTABILITET

8.1 BOX IT BUSINESS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer udenfor BOX IT BUSINESS. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og BOX IT BUSINESS fraskriver sig ethvert ansvar, garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

8.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber BOX IT BUSINESS at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

9. ÆNDRINGER

9.1 BOX IT BUSINESS er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. BOX IT BUSINESS er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

10. BOX IT BUSINESS ANSVAR

10.1 Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar og BOX IT BUSINESS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå på grund af manglende adgang til Applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab.

10.2 BOX IT BUSINESS sikrer, at Kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem se mere under pkt. 11.

10.3 Applikationen kører i SSL-krypterede miljøer, for at forebygge at uvedkommende får adgang til Kundens data se mere under pkt. 11.

10.4 BOX IT BUSINESS er endvidere ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for BOX IT BUSINESS kontrol. Dette gælder f.eks. strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hackerangreb, vira eller anden form for force majeure.

 

10.5 BOX IT BUSINESS fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse vilkår, services eller brug af applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

10.6 BOX IT BUSINESS maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens allerede samlede betaling af vederlag i op til 6 mdr. for brugen af Applikationen. som følge af simpel uagtsomhed

11. TAVSHEDSPLIGT, DATABEHANDLING OG DATASIKKERHED

11.1 Kunden accepterer, at BOX IT BUSINESS er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

 

11.2 BOX IT BUSINESS behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

 

11.3 BOX IT BUSINESS har tavshedspligt om alle informationer, BOX IT BUSINESS måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor BOX IT BUSINESS har fået informationen fra en tredjepart uden for fortrolighed, eller hvor BOX IT BUSINESS er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

 

11.4 BOX IT BUSINESS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

 

11.5 BOX IT BUSINESS giver på Kundens anmodning – og mod betaling af BOX IT BUSINESS til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

 

11.6 Applikationen kører i SSL-krypterede miljøer, for at forebygge at uvedkommende får adgang til kundens data.

 

11.7 Applikationen og alle online platforme, som giver adgang, er “Powered by Color Token” efter “Zero Trust” princippet =


→ At sikre, at hver identitet verificeres, før der bliver givet adgang til virksomhedens data og systemer.


→ Der findes ingen situationer, hvor man kan stole på, at brugeren er den, som personen udgiver sig for at være


→ Selvom det ser ud til, at brugeren er et sted, som virksomheden anser for pålideligt, skal vi ikke stole på dette.

 

11.8 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, som Kunden er Dataansvarlig for i Applikationen, henvises der til https://boxitbusiness.dk/gdpr/ – bestemmelser mellem BOX IT BUSINESS og Kunden.

 

11.9 For så vidt angår BOX IT BUSINESS behandling af Personoplysninger i rollen som Dataansvarlig henvises der til https://boxitbusiness.dk/gdpr/. BOX IT BUSINESS har tavshedspligt om alle informationer, BOX IT BUSINESS måtte komme i besiddelse af om Kunden.

12. VILKÅRSÆNDRINGER

12.1 BOX IT BUSINESS er berettiget til at ændre ovenstående vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på BOX IT BUSINESS’ hjemmeside. BOX IT BUSINESS tilsigter at give rimeligt varsel (14 dage) i forbindelse med enhver ændring ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse vilkår udgør en accept af sådanne ændrede vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af vilkår.

13. TVISTER

13.1 I det tilfælde der opstår uenigheder mellem kunden og BOX IT BUSINESS skal der søges forlig ved mægling. Hvis mægling ikke fører til noget resultat, er hver part berettiget til at indbringe uoverensstemmelsen for De Danske Domstole.

14. Gyldighed

14.1 Disse Vilkår er gyldige fra 01.09.2023 og erstatter alle tidligere vilkår.